பதவி சேவை கிரேடு காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை
பணிப்பாளர்கள்/பணிப்பாளர் (பிரதேச) இ.நி.சே. I 01
பணிப்பாளர் திணைக்களம் I 01
பிரதிப் பணிப்பாளர் / உதவிப் பணிப்பாளர் இ.நி.சே. III/II 04
பிரதிப் பணிப்பாளர் / உதவிப் பணிப்பாளர் திணைக்கள III/II 01
சட்ட உத்தியோகத்தர் திணைக்கள III/II 01
கணக்காளர் இ.க.சே III/II 01
உதவிப் பணிப்பாளர் இ.த.தொ.சே III/II 01
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் அ.மு.சே Supra 01
சிரேஷ்ட இறப்பர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திணைக்கள Supra 10
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்) மொ.சே. II,I 01
தகவல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் இ.த.தொ.சே II,I 02
தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் இ.த.தொ.சே II,I 03
முகாமை சேவை உத்தியோகத்தர் மு.சே III,II 02
இறப்பர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திணைக்கள III,II,I 63
சாரதி சா.சே. I/II/III 19
அலுவலக உதவியாளர். அ.உ.சே III,II,I 05
FaLang translation system by Faboba