තනතුරු සේවය ශ්‍රේණිය පුරප්පාඩු ගණන
අධ්‍යක්ෂ / අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රාදේශීය) ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය I 01
අධ්‍යක්ෂ දෙපාර්තමේන්තු I 01
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ/ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය III/II 04
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ/ සහකාර අධ්‍යක්ෂ දෙපාර්තමේන්තු III/II 01
නීති නිලධාරී දෙපාර්තමේන්තු III/II 01
ගණකාධිකාරී ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය III/II 01
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය III/II 01
පරිපාලන නිලධාරි රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවය අධි ශ්‍රේණිය 01
ජ්‍යෙෂ්ඨ රබර් සංවර්ධන නිලධාරි දෙපාර්තමේන්තු අධි ශ්‍රේණිය 10
භාෂා පරිවර්තක(සිංහල/ දෙමළ) භාෂා පරිවර්තක සේවය II,I 01
තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය II,I 02
තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය II,I 03
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී කළමනාකරණ සේවය III,II 02
රබර් සංවර්ධන නිලධාරි දෙපාර්තමේන්තු III,II,I 63
රියදුරු රියදුරු සේවය I/II/III 19
කාර්යාල සේවක සහකාර කාර්යාල කාර්ය සහායක සේවය III,II,I 05
FaLang translation system by Faboba