பிரிவு பெயர் பதவி தொ.இலக்கம். நீடிப்பு மின்னஞ்சல்
  திரு. சி.சி. முஹந்திராம்கே பணிப்பாளர் நாயகம் 011 288 9440 108 madhawaslas98
@gmail.com
திருமதி கே.கே.சம்பிகா கெனெறு மேலதிக பணிப்பாளர் r நாயகம் 011 288 9595 155 kaneruchampika
@gmail.com
நிர்வாக பிரிவு திருமதி ஐ.டி.லியனகே பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்) 011 288 9479 104 indumini.liyanage
@gmail.com
திருமதி எல்.டி.எஸ்.வை. ஜயசேகர பிரதிப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)   153 jayasekarasumali
@gmail.com
திரு.எம்.வி.விஜேசேகர நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (பிரதான பணிமனை) 011 288 9449 105 vijithawijesekara94
@gmail.com
திட்டமிடல் பிரிவு திரு.எஸ்.வி.ஜி.சந்திரசிறி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011 288 9443 102 svgchandrasiri
@yahoo.com
திருமதி.எம்.எம்.என்.சி.மதுருசிங்க பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011 288 9439 112 madurasinghe.nirasha
@gmail.com
அபிவிருத்தி மற்றும் த. தொ. பிரிவு திருமதி.எஸ.பி.விதானகே பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) 011 288 9459 101 spwithanage1010
@gmail.com
திருமதி.எச்.எம்.என்.கே.சந்திரசேன பிரதிப் பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) 011 288 9441 109  
திருமதி.என்.ஏ.சி.சந்தாசாரனி உதவிப் பணிப்பாளர் (த.தொ) 011 288 9844 138 itdivisionrdd
@gmail.com
கணக்கு பிரிவு எச்.எப்.எஸ்.ஆர்.பொனசேக்கா பிரதான கணக்காளர் 011 288 9483 117 rddaccho
@gmail.com
திரு.எல.எம்.எஸ்.ஆர்.பிசெனவிரத்ன கணக்காளர் 011 288 9467 115 priyantha625
@gmail.com
உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு திரு.ரி.வி.பிரியன்த பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர் 011 288 9442 128 priyanthav9
@gmail.com
பிரதேச பணிமனைகள்
பிரதேச பணிமனை பெயர் பதவி தொ.இல.
காலி பிராந்திய அலுவலகம்
மேல் டிக்சன் வீதி, காலி
தொலைபேசி: 091 224 2490
மின்னஞ்சல்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைநகல்: 091 223 2053
திருமதி. டி. எஸ். விதானகே பணிப்பாளர் 091 224 2490
-வெற்றிடம்- பிரதிப் பணிப்பாளர்  
திருமதி. எல். லியனாராச்சி கணக்காளர் 091 222 7386
ரத்னாபுரா பிராந்திய அலுவலகம்
P.O. பெட்டி 02, புதிய நகரம், இரத்தினபுரி.
தொலைபேசி: 045 222 2113
மின்னஞ்சல்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைநகல்: 045 222 2747
திரு. ஜே. ஏ. எஸ். ஜெயரத்னா பணிப்பாளர் 045 222 2756
திருமதி. பி. என். தனசேகர பிரதிப் பணிப்பாளர் 045 222 2756
திருமதி.பி.டப்ளியு.சி.தில்ருக்‌ஷி கணக்காளர் 045 222 2114
களுத்துறை பிராந்திய அலுவலகம்
இல. 2/195, பிரதான வீதி, களுத்துறை.
தொலைபேசி: 034 222 2661
மின்னஞ்சல்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைநகல்: 034 222 3142
திருமதி. பி. ஆர். சமரதுங்க பணிப்பாளர் 034 222 2551
திருமதி. டி. என். பி.குலரத்னா பிரதிப் பணிப்பாளர் 034 222 8934
திருமதி.எல்.கே.என்.பிரனாந்து கணக்காளர் 034 222 2037
மொனராகலை பிராந்திய அலுவலகம்
இல. 03, கச்சேரிய வீதி, மொனராகலை.
தொலைபேசி: 055 227 6207
மின்னஞ்சல்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைநகல்: 055 227 7548
திரு. ஐ.எச்.பி.உதயகான்த பணிப்பாளர் (பதில்) 055 227 7548
-வெற்றிடம்- பிரதிப் பணிப்பாளர்  
திரு.எல்.எம்.எஸ்.ஆர்.பி.செனவிரத்ன  (பதில்) கணக்காளர்  
கேகாலை பிராந்திய அலுவலகம்
இல. 1/16, ஸ்ரீமத் பிரான்சிஸ் மொலமுரே வீதி, கேகாலை.
தொலைபேசி: 035 222 2326
மின்னஞ்சல்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைநகல்: 035 222 2384
திருமதி. எச்.ஆர்.எம்.பி.அபேரத்ன(பதில்) பணிப்பாளர் 035 222 2601
திருமதி. எச்.ஆர்.எம்.பி.அபேரத்ன பிரதிப் பணிப்பாளர்  
திரு.பி.ஜி.எஸ்.கமகே உதவிப் பணிப்பாளர் 035 728 4550 / Ext. 700
திருமதி.வை.எல்.என்.சி.கே.சேனநாயக்க கணக்காளர் 035 222 2737
நாற்றுமேடைகள்
நாற்றுமேடைகள் நாற்றுமேடை முகாமையாளர் தொ.இல
வெலிகடமுல்ல இறப்பர் நாற்றுமேடை திரு.கே.எச்.பி.புஷ்பகுமார 076 699 3715
மீரிகம இறப்பர் நாற்றுமேடை திரு. சுதீர நிசங்க 077 559 3505, 071 845 5918
அலோயா இறப்பர் நாற்றுமேடை திரு.. ரி.ஏ.ஜயமால் 071 661 2227
குரகொட இறப்பர் நாற்றுமேடை திரு.. வசன்த ராஜபக்‌ஷ 071 472 4471, 034 220 8850
கரபிஞ்சா இறப்பர் நாற்றுமேடை திரு..கே.யு.சி.விஜேசேகர 071 924 1312
மித்தெனிய இறப்பர் நாற்றுமேடை திரு.. வசன்தா லியனகே 071 443 1219
கும்புக்கனா இறப்பர் நாற்றுமேடை திரு.. ஆர்பி.ஆர்.சி.ராஜபக்‌ஷ 070 120 9855
பதியதலாவ இறப்பர் நாற்றுமேடை திரு.. ஏ.எச்.ரி.சி.லக்மால் l 071 286 5777
FaLang translation system by Faboba