කිරි කැපීමේ පුහුණු වැඩසටහන

මෙම පුහුණු වැඩසටහනේ මූලික අරමුණ වනුයේ සාර්ථක රබර් වගාවක් සිදු කරන අතරතුර රබර් වගාව කිරිකැපීමේ තත්වයට පැමිණි විට නිවැරදිව කිරි කැපීම සිදුකරමින් රබර් ගසෙන් දිගුකාලීනව අස්වැන්න ලබා ගැනීම සඳහා ගොවීන් දැනුවත් කිරීම සමග නිෂ්පාදනය ද වැඩි කරගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබාදීමයි. කිරි කැපීමේ පුහුණු වැඩසටහන් සාමාන්‍ය පුහුණුව සහ වෘත්තීය පුහුණුව ලෙස කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පවත්වනු ලැබේ. සාමාන්‍ය පුහුණු කාණ්ඩය යටතේ, මෙම වැඩසටහන කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට තම වගාවේ අස්වැන්න ලබා ගැනීම සඳහා රබර් සංවර්ධන නිලධාරී කලාප මට්ටමින් යම් ආකාරයක මූලික පුහුණුවක් ලබා දෙන අතර, පුහුණුවට සහභාගිවන්නන්ට රබර් කර්මාන්තයේ ආර්ථික, පාරිසරික සහ සාමාජීය වැදගත්කම, රබර් කිරි කැපීම සඳහා සුදුසු ගස් තෝරා ගැනීම, රබර් ගසේ පටක හඳුනාගැනීම, කිරි කැපීමේ ක්‍රම හඳුන්වාදීම, රබර් සැකසීම පිළිබඳ දැනුම මෙන් ම කිරි කැපීමේදී පිහිය මුවහත් කිරීම, නිවැරදිව රබර් කිරි කැපීම සහ වැසි ආවරණ සවි කිරීම පිළිබඳව පුහුණු කරනු ලැබේ.

වෘත්තීය පුහුණුවේදී දැනට කිරි කැපීම පිළිබඳ පුහුණුවක් සහ අත්දැකීම් ඇති ශ්‍රමිකයන් වෙත වෘත්තීමය කුසලතාවය ලබා දීම සිදු කෙරේ. මෙහිදී වැවිලි සමාගම් සහ මධ්‍යම පාන්තික වතු හිමියන් මෙන් ම අක්කර 05ක් හෝ ඊට වැඩි බිම් ප්‍රමාණයක් හිමි කුඩා රබර් වතු හිමියන් හෝ අස්වනු ලබා ගැනීමට අදාළ ශ්‍රමිකයන් පුහුණු කිරීම සිදු කරනු ලබයි. මෙහිදී රබර් කර්මාන්තය පිළිබඳව හා එහි ආර්ථික හා පාරිසරික වැදගත්කම, රබර් ගසේ පොත්තේ ව්‍යුහය, රබර් ගසක කිරි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, රබර් කිරිවල සංයුතිය, කිරි කැපීමේ ආරම්භය, ගස සලකුණු කිරීම, රබර් ගසක පටක පිහිටීම, කිරි කැපීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ හා තාක්ෂණයෙන් වැඩි දියුණු කරන ලද කිරි පිහිය හඳුන්වා දීම, අපරිණත රබර් වගාවක් ස්ථාපනය සහ වගා පාලනය, පොහොර භාවිතය, වැළඳෙන රෝග හා පළිබෝධ හඳුනාගැනීම හා පාලනය, කිරි කැපීමේ නිර්දේශිත ක්‍රම, උත්තේජන භාවිතය, උත්ප්‍රේරක භාවිතය, කිරි කැපීම ප්‍රායෝගික පුහුණුව, ශාකයේ උද්භිද විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ සහ ක්ලෝන වර්ග, වැසි ආවරණ භාවිතය, අතුරු බෝග හා මී මැසි පාලනය යනාදිය පිළිබඳ පුළුල් දැනුමක් ලබා දේ.

DSC08476
බද්ධ කරුවන් පුහුණු වැඩසටහන

තවාන්වල දී සිදු කරන මෙම පුහුණු වැඩසටහනින් උසස් තත්ත්වයේ බද්ධ රබර් පැළ නිෂ්පාදනය කිරීම ප්‍රධාන අරමුණ වේ. මෙම පුහුණුව සඳහා රජයේ පැළ තවාන්වල සේවකයින්, පුද්ගලික පැළ තවාන්කරුවන් හා ඊට ඉල්ලුම් කරනු ලබන පුද්ගලයින් සහභාගීකරවා ගනු ලැබේ.

DSC08476

වැසි ආවරණ යෙදීමේ පුහුණු වැඩසටහන

මෙම පුහුණු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ රබර් ගස් සඳහා වැසි ආවරණ යෙදීමට අවශ්‍ය දැනුම හා නිපුණතා නොමැති පුද්ගලයන් විසින් වැසි ආවරණ යෙදීමට යාම නිසා රබර් ගස්වලට සිදු වන හානිය අවම කිරීමටය. ප්‍රමිතියෙන් තොර නිර්දේශිත නොවන ආකාරයට වැසි ආවරණ යෙදීම නිසා රබර් ශාකයට හානිවනවා මෙන් ම නෙලා ගනු ලබන අස්වැන්නේ ද ප්‍රමිතිය අඩුවීම සිදුවේ. එබැවින් නිවැරදිව වැසි ආවරණ සවි කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම මගින් කිරි කපන දින ගණන වැඩි කරගනිමින් සමස්ථ රබර් නිෂ්පාදනය වැඩි කරගැනීමට දායකත්වය ලබාදීමට හැකියාව ලැබේ.

උපදේශන සේවා

රබර් සංවර්ධන නිලධාරීන් හරහා රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා නිරතුරුව සම්බන්ධ වී සිටින වගාකරුවන්ට ඔවුන්ගේ රබර් වතු නඩත්තු කිරීමට සහ ඉහළ නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය උපදේශන සේවා සපයනු ලැබේ.

DSC08476

FaLang translation system by Faboba