ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් වගා අංශය වෙනුවෙන් පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ප්‍රාදේශීය කාර්යාල පහක් පිහිටුවා ඇත.

ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මගින් සිදු කරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන්.

  • රබර් වගාව සඳහා ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම සහ රබර් වගාව සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
  • රබර් පැල බෙදා හැරීම.
  • රබර් වගාකරුවන්ට සහ වතු හිමියන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් ලබාදීම.
  • රජයේ රබර් පැල තවාන් නඩත්තු කිරීම.
  • පුද්ගලික රබර් පැල තවාන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම.
  • රබර් වෙළෙන්දන්ට වෙළඳ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රබර් වගා අංශය යටතේ සියලුම කටයුතු කළමනාකරණය කරයි. මෙම කලාපය යටතේ රබර් සංවර්ධන නිලධාරී කොට්ඨාස 26ක් ඇත.

අංක 2/195, කෙලින් වීදිය, කළුතර.
ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ බී.ආර්. සමරතුංග මහත්මිය
ප්‍රාදේශීය නියෝජ්ය අධ්‍යක්ෂ ඩී.එන්.පී කුලරත්න මහත්මිය
ගණකාධිකාරී එල්.කේ.එන්. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

කෑගල්ල, මහනුවර, මාතලේ, කුරුණෑගල, ගම්පහ, අනුරාධපුර සහ වවුනියා දිස්ත්‍රික්කවල රබර් වගා අංශය යටතේ සියලුම කටයුතු කළමනාකරණය කරයි. මෙම කලාපය යටතේ රබර් සංවර්ධන නිලධාරී කොට්ඨාස 37ක් ඇත.

අංක 1/16, ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් මොලමුරේ මාවත, කෑගල්ල.
ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ) එච්.ආර්.එම්.පී. අබේරත්න මහත්මිය
ප්‍රාදේශීය නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ -
ගණකාධිකාරී වයි.එල්.එන්.සී.කේ. සේනානායක මහත්මිය

මොණරාගල, අම්පාර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල රබර් වගා අංශය යටතේ සියලුම කටයුතු කළමනාකරණය කරයි. මෙම කලාපය යටතේ රබර් සංවර්ධන නිලධාරී කොට්ඨාස 22ක් ඇත.

අංක 03, පැරණි කච්චේරි සංකීර්ණය, මොණරාගල.
ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ අයි.එච්.පී. උදයකාන්ත මහතා
ප්‍රාදේශීය නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ -
ගණකාධිකාරී එල්.එම්.එස්.ආර්.පී. සෙනෙවිරත්න මහතා

රත්නපුර සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල රබර් වගා අංශය යටතේ සියලුම කටයුතු කළමනාකරණය කරයි. මෙම කලාපය යටතේ රබර් සංවර්ධන නිලධාරී කොට්ඨාස 24ක් ඇත.

තැ.පෙට්ටිය 02, නව නගරය, රත්නපුර.
ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ ජේ.ඒ.එස්. ජයරත්න මහතා
ප්‍රාදේශීය නියෝජ්ය අධ්‍යක්ෂ පී.එන්. ධනසේකර මහත්මිය
ගණකාධිකාරී පී.ඩබ්ලිව්.සී. දිල්රුක්ෂි මහත්මිය

ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල රබර් වගා අංශය යටතේ සියලුම කටයුතු ගාල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය කළමනාකරණය කරයි. මෙම කලාපය යටතේ රබර් සංවර්ධන නිලධාරී කොට්ඨාශ 10 ක් පාලනය වේ.

ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල.
ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ ඩී.එස්. විතානගේ මහත්මිය
ප්‍රාදේශීය නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ පී.එන්. ධනසේකර මහත්මිය
ගණකාධිකාරී එල්. ලියනආරච්චි මහත්මිය
FaLang translation system by Faboba