2006 අංක 20 දරණ රබර් නැවත වගා සහනාධාර (සංශෝධිත) පනතේ විධිවිධාන යටතේ අමු ස්වභාවික රබර් සහ රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින් සහ අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කර ඇත. ඉහත පනතට අදාළව 2007 අංක 01 දරණ සෙස් රෙගුලාසිවලට අනුව, පහත සඳහන් නිෂ්පාදකයින් සහ අපනයනකරුවන්ගෙන් වාර්ෂිකව ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීම සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

  • අමු ස්වභාවික රබර් සහ රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්නන්
  • රබර් සහ රබර් පාදක නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින් (අතරමැදි/නිමි)
  • ස්වාභාවික රබර් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින් (ක්‍රේප් රබර් සහ කේන්ද්‍රාපසාරී රබර් කිරි නිෂ්පාදනය කරන සියලුම නිෂ්පාදකයින්)

මෙම ලියාපදිංචි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වාර්ෂිකව දැන්වීමක් පළ කරනු ලැබේ.

2007 වර්ෂයේ සිට ලියාපදිංචි වීමට අපොහොසත් වූ හෝ ඔවුන්ගේ ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමට අපොහොසත් වූ නිෂ්පාදකයින් සහ අපනයනකරුවන් ද ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය. ලියාපදිංචි නිෂ්පාදකයින්ට ඉදිරි වසර සඳහා අලුත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් තැපෑලෙන් ලැබෙනු ඇති අතර, අනෙක් අයට රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් අයඳුම්පත් ලබා ගත හැකිය.

ලියාපදිංචිය සඳහා අවශ්‍යතාවයක් ලෙස, අපනයනකරුවන් සහ නිෂ්පාදකයින් රබර් සහ රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල රබර් සංයුතිය සහ සත්‍ය ප්‍රතිශතය පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් අයඳුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සම්පූර්ණ අයඳුම්පත් රු. 1150/- ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් හෝ අලුත් කිරීමේ ගාස්තුවක් සමඟ සහ රජයේ මුද්දර ගාස්තුව රු. 115/- සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ලියාපදිංචි වීමට අපොහොසත් වූ හෝ පසුගිය වසර සඳහා ලියාපදිංචිය අලුත් කර ගැනීමට අපොහොසත් වූ නිෂ්පාදකයින් සහ අපනයනකරුවන් විසින් හිඟ ගාස්තු සහිත අයඳුම්පත් අතින් හෝ තැපෑලෙන් ඉහත ලිපිනයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි නොවී හෝ ලියාපදිංචිය අලුත් නොකර රබර්/රබර් ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරයක් සිදු කරන පුද්ගලයෙකු/ ආයතනයක් 2006 අංක 20 දරණ රබර් නැවත වගා සහනාධාර (සංශෝධිත) පනතේ අංක 4 (මූලධර්ම පනතේ 10අ) ප්‍රතිපාදන මගින් පනවන ලද දඬුවමකට යටත් විය යුතුය.

FaLang translation system by Faboba