தகவல் அலுவலர் - தலைமை அலுவலகம்

திருமதி. I.D லியனகே
இயக்குனர் (நிர்வாகம்)
தொடர்பு எண் – 0112889479

தகவல் அலுவலர்கள் - பிராந்திய அலுவலகம்
  • திருமதி. பி. ஆர். சமரதுங்க (பிராந்திய பணிப்பாளர் களுத்துறை) - +94 342222551
  • திரு. ஜே. ஏ.எஸ். ஜெயரத்னா (பிராந்திய பணிப்பாளர் இரத்தினபுரி) - +94 452222756
  • திருமதி. H. R. M. P. அபேரத்ன (பிராந்திய பணிப்பாளர் கேகாலை) - +94 352222601
  • திருமதி. D. S. விதானகே (பிராந்திய பணிப்பாளர் காலி) - +94 912242490
  • திரு. I. H. P. உதயகாந்த (மொனராகலை பிராந்திய பணிப்பாளர்) - +94 552277548
மேல்முறையீட்டுக்காக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி

திரு. மாதவா வர்ணகுலசூரிய

FaLang translation system by Faboba