අංශය නම තනතුරු දුරකථන අංකය දිගු කිරීම විද්‍යුත් තැපෑල
  සී. සී. මුහන්දිරම්ගේ මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 011 288 9440 108  
කේ. කේ. චම්පිකා කනේරු මහත්මිය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 011 288 9595 155 kaneruchampika
@gmail. com
පරිපාලන අංශය අයි. ඩී. ලියනගේ මහත්මිය අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලක) 011 288 9479 104 indumini. liyanage
@gmail. com
එල්. ඩී. එස්. වයි. ජයසේකර මහත්මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලක)   153 jayasekarasumali
@gmail. com
එම්. වී. විජේසේකර මහතා පරිපාලන නිලධාරි, ප්‍රධාන කාර්යාලය 011 288 9449 105 vijithawijesekara94
@gmail. com
සැලසුම් අංශය එස්. වී. ජී. චන්ද්‍රසිරි මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011 288 9443 102 svgchandrasiri
@yahoo. com
එම්. එම්. එන්. සී. මදුරසිංහ මහත්මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011 288 9439 112 madurasinghe. nirasha
@gmail. com
සංවර්ධන අංශය සහ
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
එස්. පී. විතානගේ මහත්මිය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 011 288 9459 101 spwithanage1010
@gmail. com
එච්. එම්. එන්. කේ. චන්ද්‍රසේන මහත්මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 011 288 9441 109  
එන්. ඒ. සී. සඳසරණි මහත්මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ) 011 288 9844 138 itdivisionrdd
@gmail. com
ගිණුම් අංශය එච්. එෆ්. එස්. ආර්. ෆොන්සේකා මෙනෙවිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011 288 9483 117 rddaccho
@gmail. com
එල්. එම්. එස්. ආර්. පී. සෙනෙවිරත්න මහතා ගණකාධිකාරී 011 288 9467 115 priyantha625
@gmail. com
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය ටී. වී. ප්‍රියන්ත මහතා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 011 288 9442 128 priyanthav9
@gmail. com
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය නම තනතුරු දුරකථන අංකය
ගාල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය
ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල
දුරකථන: 091 224 2490
විද්‍යුත් තැපෑල: rubbergalle@gmail. com
ෆැක්ස්: 091 223 2053
ඩී. එස්. විතානගේ මහත්මිය අධ්‍යක්ෂක 091 224 2490
- හිස් - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක  
එල්. ලියනආරච්චි මහත්මිය ගණකාධිකාරී 091 222 7386
රත්නපුර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය
තැ. කා. සි. පෙට්ටිය 02, නව නගරය, රත්නපුර.
දුරකථන: 045 222 2113
විද්‍යුත් තැපෑල: rddrathnapura@gmail. com
ෆැක්ස්: 045 222 2747
ජේ. ඒ. එස් ජයරත්න මහතා අධ්‍යක්ෂක 045 222 2756
පී. එන්. ධනසේකර මහත්මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක 045 222 2756
පී. ඩබ්ලිව්. සී. දිල්රුක්ෂි මහත්මිය ගණකාධිකාරී 045 222 2114
කළුතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය
අංක 2/195, ප්‍රධාන වීදිය, කළුතර.
දුරකථන: 034 222 2661
විද්‍යුත් තැපෑල: rubdevkalu@gmail. com
ෆැක්ස්: 034 222 3142
බී. ආර්. සමරතුංග මහත්මිය අධ්‍යක්ෂක 034 222 2551
ඩී. එන්. පී. කුලරත්න මහත්මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක 034 222 8934
එල්. කේ. එන්. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ගණකාධිකාරී 034 222 2037
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය
අංක 03, කච්චේරිය පාර, මොනරාගල.
දුරකථන: 055 227 6207
විද්‍යුත් තැපෑල: rddmgro@gmail. com
ෆැක්ස්: 055 227 7548
අයි. එච්. පී උදයකාන්ත මහතා අධ්‍යක්ෂක 055 227 7548
- හිස් - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක  
එල්. එම්. එස්. ආර්. පී ප්‍රියන්ත සෙනෙවිරත්න මහතා (වැ. බ. ) ගණකාධිකාරී  
කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය
අංක 1/16, ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් මොලමුරේ වීදිය, කෑගල්ල.
දුරකථන: 035 222 2326
විද්‍යුත් තැපෑල: rubberkgcom@gmail. com
ෆැක්ස්: 035 222 2384
එච්. ආර්. එම්. පී අබේරත්න මිය (වැ.බ.) අධ්‍යක්ෂක 035 222 2601
එච්. ආර්. එම්. පී. අබේරත්න මහත්මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක  
පී. ජී. එස්. ගමගේ මහතා Assistant අධ්‍යක්ෂක 035 728 4550 / Ext. 700
වයි. එල්. එන්. සී. කේ. සේනානායක මහත්මිය ගණකාධිකාරී 035 222 2737
තවාන්
තවානේ නම තවාන් කළමනාකරු දුරකථන අංකය
වැලිකඩමුල්ල කේ. එච්. බී. පුෂ්පකුමාර මහතා 076 699 3715
මීරිගම සුධීර නිශ්ශංක මහතා 077 559 3505, 071 845 5918
ඈගල්ඔය ටී. ඒ ජයමාල් මහතා 071 661 2227
ගුරුගොඩ වසන්ත රාජපක්ෂ මහතා 071 472 4471, 034 220 8850
කරපිංච කේ. යු. සී විජේසේකර මහතා 071 924 1312
මිද්දෙනිය වසන්ත ලියනගේ මහතා 071 443 1219
කුඹුක්කන ආර්. පී. ආර්. සී. රාජපක්ෂ මහතා 070 120 9855
පදියතලාව ඒ. එච්. ටී. සී. ලක්මාල් මහතා 071 286 5777
FaLang translation system by Faboba